top of page

Allentown Trash Dragons

Public·5 members

Hướng dẫn tải và cài đặt Microsoft Access 2003 miễn phí


HÆáng dáºn táºi và cài Äáºt Microsoft Access 2003 miá…n phÃ
Microsoft Access 2003 là mát pháºn mám quáºn là cÆ sá dá liáu (DBMS) do Microsoft phÃt trián, cho phÃp báºn táºo và sá dáng cÃc cÆ sá dá liáu quan há trên mÃy tÃnh cà nhÃn. Báºn cà thá sá dáng Access 2003 Äá soáºn tháºo, lÆu trá, truy váºn và bÃo cÃo cÃc dá liáu cáa mÃnh, cÅng nhÆ thiáºt kẠcÃc biáu máºu, báºng và macro Äá tÆÆng tÃc vái cÆ sá dá liáu. Access 2003 là mát thành pháºn cáa bá Microsoft Office 2003, bao gám cẠcÃc áng dáng khÃc nhÆ Word, Excel và PowerPoint.


tai phan mem microsoft access 2003 mien phiTrong bài viáºt này, chúng tÃi sẠhÆáng dáºn báºn cÃch táºi và cài Äáºt Microsoft Access 2003 miá…n phà trên mÃy tÃnh cáa báºn. Báºn cà thá làm theo cÃc bÆác sau:


  • Truy cáºp vào trang web Taimienphi.vn và tÃm kiáºm Microsoft Office 2003. Báºn sẠtháºy mát danh sÃch cÃc phiên báºn cáa Office 2003, chán phiên báºn phà háp vái há Äiáu hành cáa báºn (Windows 2000 SP3/Server 2003 SP1/Vista/XP SP2/7/8/10) và nháºn vào nút Download Äá táºi vá file cài Äáºt.  • Sau khi táºi vá xong, má file cài Äáºt và chán Run Äá báºt Äáºu quà trÃnh cài Äáºt. Báºn sẠtháºy mát cáa sá hián ra yêu cáºu báºn nháºp mà sáºn pháºm (Product Key) cáa Office 2003. Báºn cà thá nháºp mà sáºn pháºm tá trang web Phanmemfree.net hoáºc tá cÃc nguán khÃc trên máºng. Sau khi nháºp xong, nháºn vào nút Tiáºp tác (Continue).  • Tiáºp theo, báºn sẠÄÆác hái vá loáºi cài Äáºt báºn muán thác hián. Báºn cà thá chán Cài Äáºt thÃng thÆáng (Typical Install) Äá cài Äáºt táºt cẠcÃc thành pháºn cáa Office 2003, hoáºc chán Cài Äáºt tÃy chánh (Custom Install) Äá chán cÃc thành pháºn báºn muán cài Äáºt. Trong trÆáng háp này, chúng tÃi khuyên báºn nên chán Cài Äáºt tÃy chánh và Äáºm báºo ráºng báºn Äà chán Microsoft Access 2003 trong danh sÃch cÃc thành pháºn. Sau khi chán xong, nháºn vào nút Tiáºp theo (Next).Cuái cÃng, báºn sẠÄÆác hái vá vá trà lÆu trá cáa Office 2003 trên mÃy tÃnh cáa báºn. Báºn cà thá giá nguyên vá trà máºc Äánh hoáºc thay Äái náºu muán. Sau khi xÃc nháºn vá trà lÆu trá


Sau khi xÃc nháºn vá trà lÆu trá, nháºn vào nút Cài Äáºt (Install) Äá báºt Äáºu quà trÃnh cài Äáºt Office 2003. Báºn sẠtháºy mát thanh tiáºn trÃnh hián thá quà trÃnh cài Äáºt. Quà trÃnh này cà thá máºt vài phút tÃy thuác vào tác Äá mÃy tÃnh và káºt nái máºng cáa báºn.


Sau khi quà trÃnh cài Äáºt hoàn táºt, báºn sẠtháºy mát thÃng bÃo xÃc nháºn ráºng Microsoft Office 2003 Äà ÄÆác cài Äáºt thành cÃng. Báºn cà thá nháºn vào nút Káºt thúc (Finish) Äá ÄÃng cáa sá cài Äáºt. BÃy giá, báºn Äà cà thá sá dáng Microsoft Access 2003 trên mÃy tÃnh cáa báºn.


Äá khái cháºy Access 2003, báºn cà thá nháºp vào nút Start - All Programs - Microsoft Office - Microsoft Office Access 2003. Báºn sẠtháºy mát cáa sá chào máng hián ra, cho phÃp báºn táºo hoáºc má mát cÆ sá dá liáu. Báºn cà thá chán mát trong cÃc máºu cÆ sá dá liáu cà sẵn hoáºc táºo mát cÆ sá dá liáu mái tá Äáºu. Báºn cÅng cà thá má mát cÆ sá dá liáu Äà tán táºi báºng cÃch nháºp vào nút Má (Open) và duyát Äáºn vá trà lÆu trá cáa cÆ sá dá liáu.


Microsoft Access 2003 là mát pháºn mám quáºn là cÆ sá dá liáu máºnh mẠvà linh hoáºt, cho phÃp báºn lÆu trá và xá là cÃc dá liáu theo nhiáu cÃch khÃc nhau. Báºn cà thá sá dáng cÃc cÃng cá thiáºt kẠÄá táºo cÃc báºng, truy váºn, biáu máºu và bÃo cÃo cho cÆ sá dá liáu cáa báºn. Báºn cÅng cà thá sá dáng cÃc macro và module Äá tá Äáng hÃa cÃc tÃc vá và tÄng tÃnh nÄng cáa cÆ sá dá liáu. Ngoài ra, báºn cÅng cà thá káºt nái và chia sẠcÆ sá dá liáu cáa báºn vái cÃc áng dáng khÃc nhÆ Excel, Word hay Outlook.


Hy váng bài viáºt này Äà giúp báºn biáºt cÃch táºi và cài Äáºt Microsoft Access 2003 miá…n phà trên mÃy tÃnh cáa báºn. Náºu báºn cà báºt ká tháºc máºc hay gÃp à nào, xin vui lÃng Äá láºi bÃnh luáºn bên dÆái. Chúc báºn thành cÃng! 0efd9a6b88


https://www.groundedhues.com/group/grounded-hues-group/discussion/8cbdd330-f145-426b-9dbf-490e911f71e4

https://www.idiom-co.com/forum/ilbangesipan/winmend-password-retriever-rar-exclusive

https://www.urstorymatters.org/group/addiction/discussion/3f33ea80-5b4a-4c64-a2e7-88884e514fd3

About

Dedicated to all things trash - neighborhood clean-up, park ...

bottom of page